gedachtegoed van ´n humanistisch democraat    cj heerlen nl © 7 april 2015  

 

Als het humanisme kans wil maken het fascisme, populisme en religies net zo feitenvrij te weerstaan zoals deze zich voordoen, dus zoals de manier waarop deze politiek bedrijven, dan zullen alle onfeitelijkheden van die onwetenschappelijk politieke stromingen, daar waar dus het fascisme, populisme en religie aan domheid voor staan, dan mag dat 'bekampstrijd' worden met gelijkwaardige ideologie en romantiek, paradijselijke mythologie en vooral met redelijkere wetenschap (conclusie n.a.v. recensie over heruitgave mein kampf vkvonk19nov16)

een humanistische economie wordt niet bepaald door het bedrijfsleven.
Overheidsinstituten in dienst van de samenleving sturen de markt, door de traditionele mechanismen van vraag en aanbod niet te laten verdringen door de planning van grote bedrijven - die bijvoorbeeld met reclame en verticale productintegratie (en daarmee de hele keten van productie tot levering bestrijken) de markt bepalen en daarmee dat de bedrijven het basale proces van regeren hebben overgenomen (James Galbraith, Groene Amsterdammer 11 2016)

hoe groter een bedrijf wordt (door consumptief gebruik), des te meer dat bedrijf eigendom wordt vàn die consument; niet de producent/leidinggevende/eigenaar, maar de consument heeft het recht een bedrijf te laten groeien; de producent stuurt, de consument bepaalt 23052016

humanisme kan niks met religie te maken hebben, omdat de oneindig flexibele (levens-)houding van het humanisme zich volledig onderscheidt van de starre dogmatisch axiomatische denkende en handelende overtuigingen binnen alle religies.
Helaas lijkt daardoor het humanisme meer op non-morele postmodernistisch visieloosheid, dan de in oorsprong (meta-)modernistische (bijna dogmatische) integriteit.

hiërarchie is altijd crimineel; bij elke vorm van hiërarchie is sprake van een bepaalde mate van macht, en elke vorm van macht is onmenselijk en daarmee crimineel (behalve in een hulpverleningssituatie) 22052016

de hude weet, dat eigen handelen en rede (gedachtegoed), net als dat van anderen, relatief zijn, om daarmee de (eigen) generatie voorbij, in alle bescheidenheid én integriteit, in dialoog te mógen blijven, omdat alleen de mens daartoe in staat is. (150417)

Het doorgeslagen individualisme, ook binnen het humanisme, zal de collectieve belangen tot op het bot, extreem principieel en geheel nieuw vanaf een volledig nieuwe basis en houding  moeten uitinden vanuit de (zuivere) filosofische creatie dat een nieuwe samenleving en daarmee staatsvorm voortvloeit, waardoor iedereen gelijk wordt en gelijk behandeld gaat worden in een garantiebepaling dat dit zal moeten gebeuren over (10?) verschillende generaties heen, waardoor uiteindelijk ook de afkomst bij iedereen gelijkwaardig wordt (160404)

humanisme is ook, maar begint niet, met het individu, en is eerst een collectief. Zowel een niet humanistisch individu, als een humanistisch individu kunnen namelijk zonder het humanistisch collectief. Edoch het humanistisch collectief kan niet zonder meerdere individuen (lijkt me logisch bestaande uit humanisten). Meerdere humanisten zijn noch geen collectief. Vandaar dat het humanisme met bovenstaande twee axioma's begint met een collectief, en vandaaruit de staatsvorm moet worden gedefinieerd

de humanistisch democratische samenleving zou recht moeten hebben op een staatsbank, waardoor de burger zou kunnen kiezen tussen de huidige (alleen maar) private bankinstellingen en die staatsbank (febr.2016)

stimuleringswetgeving voor alle management-, directie- en bestuursniveaus/lagen, om ethische beslissingen prioriteit te geven op bedrijfswinsten (n.a.v. constateren van ethische blinde vlek in bedrijfsleven in onderzoek van Erasmus Uni en R'dam Managementschool) (feb 2016)

In de overgang v staatsvorm van koninkrijk naar  republiek, wordt het wekelijkse gesprek v d min.president met het staatshoofd aan t begin v d week verruild met het journalistgesprek aan t einde v d week. De frequentie v t eerstgenoemde gesprek wordt tefelijkertijd verminderd naar 1x per jaar, vlak voor prinsjesdag. Het journalistgesprek blijft wekelijks.

slavenarbeid bij Iemand met Inkomen uit denk- en handelingswerk dient minder te worden belast. Macht (dictatuur) bij rechtspersonen/Iemand met Inkomen uit vermogen (e.a.) dient meer te worden belast. Dit zolang toepassen, totdat er voor Iedereen (op z'n minst economische) (rechts)gelijkheid bestaat. E.a.= o.a. Onroerend, roerend, speculatief, erfelijk,  ontwijkend, subsidiair, structureel, etc. (jan 2016)


'n hude stelt de mens en de omgeving centraal, om de onlosmakelijke en onmisbare biodiversiteit eromheen divergent in stand te houden of weer in evenwicht te brengen

die omgeving omvat de hele globe en daaraan voorbij

't humanisme heeft een ´in contradictio in terminis´ agressievere houding nodig (jan 2016); dat betekent dat een dialoog met iemand die redeneert vanuit en/of met een religieus standpunt, of een dialoog met iemand vanuit en/of met een liberalistisch standpunt altijd inferieur en daarmee eerder verwerpelijk is dan met iemand met een humanistische houding.

de humanistische kerk/synagoge/moskee/tempel, de houdingsruimte dus, is bij uitstek zonder religie

de juiste houding van de humanistische beweging voor zowel het collectief als voor minderheden, is een strijd tegen ongelijkwaardigheid en rechtsongelijkheid (nov 2015)

voortdurend balancerend tussen het individu en iedereen om zich heen

de hude trekt haar/zijn eigen oordeel, kennis en vaardigheid altijd in twijfel

in de hudegemeenschap is iedereen anders en tegelijkertijd gelijk(waardig)

een hude neigt naar het adeïsme (gekeken naar de ,. religiometer in de (heterarchische) schaal van 10 tussen wetenschappelijk atheïst en dogmatisch theïst)

de hudegemeenschap is meritocratisch

van historische stijlen kan de hude leren; historiserende stijlen daarentegen getuigen van vals sentiment

de quattuors politica creëert geen (extra) geld meer


'n hude prefereert te tutoyeren boven u

als de gini-coëfficiënt in de samenleving nu 0,28 is en in de jaren 70 0,24, dan streeft de hude op z'n minst naar die van lager dan 1/5 (150419), en wat betreft de
arbeidsinkomensquote (AIQ) terug in richting 90

'n hude eet soms vlees, vis, gevogelte of andere (zo diervriendelijk mogelijk gehouden en verwerkte) levende wezens, doch is overwegend (niet perse extreem lacto of wat dan ook) consument van eenvoudig, zo min mogelijk kant- en klaar of halffabricaat natuurlijk vegetarische voedingsmiddelen

jammer genoeg moet het humanisme zich in aller-aller-eerste instantie bezig houden met geld en macht (150804), omdat economie en openheid de basale basis is tot geluk en rechtvaardigheid, voor iedereen (ook en uiteindelijk alléén globaal mogelijk)    -      de Nederlandse en buitenlandse belastingontwijkende (rechts-)persoon wordt beboet bij gebruik van, en mag dus in Nederland geen gebruik maken van, zowel de openbare ruimte, stations en(lucht-)haven, alsmede van nutsvoorzieningen (gas, water, el. en telecom) en van voorzieningen zoals uitkeringen, subsidies, bescherming en zorg (nov 2015)
Maar er zijn13 oorzaken (artikel in de groene Amsterdammer febr.2018) waarom we economisch/maatschappelijk weer terug zijn in de feodale/aristocratische 19e eeuw:
1. Het geld heeft de vrijheid
2. Aandeelhouders hebben 't voor zeggen
3. Geld wint 't bij bedrijven van mensen
4. Monopolies mogen hun gang gaan
5. Pensioenfondsen (en wooncorporaties) doen mee aan rendementjagen
6. Loonmatiging als heilige graal
7. De overheid remt lekker mee
8. Door meer werknemers hebben werkgevers meer keus
9. Met minder sociale zekerheid kun je minder eisen
10. NL is kampioen flex
11. Werkenden betalen de belastingverlichting van bedrijven
12. Een klusjeseconomie voor werklozen
13. De rekening van de crisis daalt eenzijdig neer


de Nederlandse ministeries zijn verantwoordelijk voor een steeds groter wordende kloof tussen rijk en arm, met steeds meer ongelijkwaardigheid en rechtsongelijkheid tussen burgers en groeperingen onderling; de ministeries bouwen al 35 jaar aan de vorming van een steeds meer polariserende en aristocratische samenleving; ook dit jaar weer    -    de nederlandse manier van belasting innen en verdelen leidt sinds rond 1980 tot grotere ongelijkheid onder de bevolking(nov 2015)

Nederland verdient een moderner en universeler volkslied in een fantasie taal (met betekenis) (dec 2015)

ombenoeming van tweede kamer in primaire en de eerste in secundaire kamer, i.t.t. de geschifte namen van de Britse huizen (kamers) (febr 2016)

steeds grotere onkritische en met vermenigvuldiging van herhalingen werkende journalistiek bediend de consumentmarkt met het automatisme van zelf censurerende (commerciële) massamedia, waarin de stem v d  kritische minderheid gestaag verzuipt.
Door de beeldcultuur ondervinden media en de journalistiek een steeds groter wordende inflatie van betekenis (van woorden). Journalistiek lijkt de lezer alleen nog als klant te willen behagen en wel te gevallen (dec 2015)

deze site afficheert liever niet een samenleving op basis van geloof, dus ook niet die van de jood-christelijke, omdat de Mens namelijk god zelf is (Joseph Beuys) (totdat zij of hij overlijdt) (nov 2015)

elke (uiting van) mode, en daarmee heel veel kunst, is decadent, en dus kwetsend voor met name diegene, die zich dat niet kunnen permitteren (nov 2015)

de hude is tegen het creëren van kapitaal/vermogen/geld met kapitaal/vermogen/geld

de mens is gast en niet gastheer op deze aarde (Thomas Rau, architect)

je kunt niet bang zijn voor de dood, omdat die dood niet gedacht kan worden

zonder genderonderscheid erkent de vrouw en man samen de genderidentiteit alleen als persoonlijkheidsvorming
(nov 2015)

als twee geliefden in een intieme omarming innig een worden en samen fysiek versmelten, dan is er zowel sprake van penetreren als omvatten en omsluiten.
Beiden zijn vertrouwd in een gemeenschappelijk privé-pakt, gelijk aan elkaar, ietwat naïef, romantisch en op zoek naar het poëtische en exotische in het leven. Ze stellen zich in beide richtingen kwetsbaar op, vertrouwd, wonderschoon, attractief, het gezicht, de directheid in het fluisteren, teder, gefascineerd, met oogcontact, handen, vingers, mond en lichamen in beweging, zoekend naar het perfecte en unieke delicaat evenwicht voor dat moment en daaraan voorbij.

de hude is samen en alleen met alle, voor alle, en vooral alleen verantwoordelijk voor zichzelf, maar dientengevolge daarmee samen voor en met iedereen verantwoordelijk, omdat die persoon 'n sociaal maatschappelijke antenne heeft; zonder die eigenschap erkend die sociaal-niet-invoelende hude hulp als psychopaat met desbetreffende beperking

een hude doet zich liever zwart/wit en meditatief voor, dan kleurig en feestelijk

de persoon is of mag ironisch voor en naar zichzelf zijn; de gemeenschap is daarentegen eerder open, oprecht en bescheiden, bezien binnen de overwegingen tussen (meta-)modernisme en postmodernisme


er bestaat geen godsdienstvrijheid, omdat die valt onder de vrijheid van meningsuiting

élke religieuze instelling (lees, óók kerk) moet (particulier) rechtspersoon worden, zowel juridisch als fiscaal verplichtend en vervolgbaar. De definitieve benoeming door letterlijke uitroeping van de seculaire staat, en ontbinding tussen (nederlandse) kerk en (nederlandse) staat, zodat de situatie ontstaat dat iedereen gelijk is, zowel in rechten als in plichten (jan.2016)

De hudeaanse samenleving schildert zelfbevredigende eigenwerk verschaffende angstcultuur-scheppende immorele militante mensdeel van principieel paranoïde politiek met inzet van beveiligings- en controlediensten, zoals de politie, het leger, maar ook die van de aivd, mivd, nctv en particuliere beveiligingsbedrijven af als inferieur werk.
Gedrags- en hersenwetenschap erkent dat dit m.n.in stand wordt gehouden door mensen en groeperingen binnen zonder invoelende vermogens. Hun brein functioneert nl. als psychopaat, en daarmee vaak als crimineel, omdat n deel v d hersenen gewoon nîét functioneert in scantests, waarbij dus alleen t slechte v d mens wordt geloofd. 't Goede in de mens wordt bij psychopaten niet herkend, en als inferieur, zelfs bespottelijk gezien. Het paranoïde brein werkt immoreel en daarmee illegaal en crimineel.


verleden, straks en nu zijn gelijkwaardig

de hude gelooft in vooruitgang zonder winst te maken of te moeten uitbreiden

de hude is mordicus tegen vrijwilligerswerk en werkervaringsplekken, zeker zolang dit door mensen wordt gedaan die zich dit kunnen permitteren en dus tot het moment, dat iedereen recht heeft op een basisinkomen

hude is tegen speculeren en handelen met aandelen, opties, obligaties, hefboomfondsen, woekerpolissen, private aandelen en alle andere (oude en toekomstige) constructies van (wereld-)markt(bancaire en verzekerings-)producten zoals ook futures en (ondoorzichtige) verpakkingen / omschrijvingen / berekeningen / constructies / mathematische producten, die ver van de reële wereld en dagelijkse beslommeringen van de reële economie en dagelijkse beslommeringen van een hude af staan (en zolang dit wel nog bestaat direct dit systeem te belasten (tobintaks), óók voor alle andere (niet) geregistreerde roerende zaken (zoals jachten, edelmetalen, kunst en vele andere bezittingen)


de hude streeft naar een gelijkheid voor iedereen m.b.t. afkomst, inkomen en vermogen, (volgens onderzoek en constateringen van Piketty)

volgens de hude ligt werk meestal dichter bij slavenarbeid dan hobby

mandela, lennon, lama en gandi zijn prima voorbeelden

'n hude onderzoekt liever voorzichtig vernieuwingen in de toekomst, dan het reproduceren van goede voorbeelden uit het verleden

'n decadente hude is oververzadigd en daardoor ongevoelig
 

'n hude streeft naar een globale samenleving van 2 miljard personen op aarde, met en op natuurlijke en beschaafde manier, over meerdere generaties, zonder dwang

de hude verkiest kwaliteit boven kwantiteit cq met minder voor meer; waardoor groei niets te maken heeft met kwantiteit, maar met kwaliteit

'n hude streeft naar een republiek, met 'n gekozen of benoemde representatieve president, zonder overerfbare functie en netwerk

de quattuors politica dient in eerste instantie om de leefomgeving te verbeteren, en pas in tweede instantie voor economische doeleinden, oftewel, gezond ecologisch milieu (omgeving) m.b.t. lucht, bodem, licht en geluid heeft prioriteit voor economische zaken

de intelligenten en intellectuelen dienen de minder bedeelden


de hude is bang voor, sommige andere vrezen, xenofobe anderen

in de overgang naar 'n grenzeloze, stateloze wereld, geldt de wet van het hudegedachtengoed in land a ook in land b, om belastingontduiking maar met name -ontwijking en andere hudemores te bezien; ontwijking zonder grenzen zal dan niet meer mogelijk zijn; zolang er grenzen zijn, streeft de hude naar het (rechts-)vervolgen, beboeten en verbieden van de eigen belastingontwijkende multinational in eigen land, omdat deze toch niets opbrengt, en zelfs gebruik maakt van infra e.a. zaken;

de hude keurt adel en aristocratie meer dan principieel af, en vindt geen enkel antwoord, dat bestaansrecht aan adel en aristocratie geeft, acceptabel vanuit pur humnaistisch standpunt kan een vorst(in) nooit legitiem zijn/geen bestaandrecht hebben. Als een vorst(in) niet snapt dat zijn/haar positie niets met humnaisme te maken kan hebben, en zij/hij daarmee een stukje empathie in hersenfuncties mist, precies gelijkj aan het stukje dat bij hersenonderzoeken bij psychopaten niet wordt gemeten,dan mag daarmee onweerlegbaar en legitiem een grondwetswijziging met geweld geforceerd worden, indien die vorst(in) niet uit eigen beweging en met benodigde procedures wil of kan gaan.

de morele én tastbare meetbaarheid van de energie-inhoud tussen de voetafdrukken van de huden zijn onderling bepalend, waarin de wet, dat 'het geheel altijd meer is dan de som der delen', altijd op de voorgrond meespeelt en daarmee 'n bepalende factor is

de persoonlijke ontwikkeling is er in eerste instantie voor de hude, de individu, zelf, en in tweede instantie voor de samenleving, en in die ontwikkeling wordt duidelijk gemaakt dat familie- en gezinsstructuren minder belangrijk zijn, dan het eerstgenoemde

de hude neigt meer naar oprechtheid, dan naar ironie, die doch daarin  'n rol speelt; 'n hude is eerder kritisch dan luchtig/ironisch

de hude onthecht liever met kritisch consumeren, dan te (massa-)consumeren

gekaderde oneindigheid

het ornament is in principe 'n misdaad

slowfood, lowtech en lowbudget, onthechting, ontketening, onthaasting versus fastfood en maximale winstmarches
bijvoorbeeld liever overdreven veel meer isolatiemateriaal in bouwmuren stoppen, dan technieken die na 10 jaar (warmtepompen) of 25 jaar (pv-panelen bijv. wel, zonneboilers niet) rendementsverliezend zijn of kaduuk
 

de hude-staat beschermd de hude tegen commercie en marktwerking in alle media, onderwijs, openbare voorzieningen, nutsbedrijven en de zorg 

niet alleen in de agrarische sector werken met de push-pull methodiek

alle productieve zaken (zowel materialistisch als geestelijk als dienstverlenend als doende) doen aan evenveel winstdeling voor alle participanten er binnen én daar buiten

'n hude richt eerder corporaties en retailbedrijven op dan private-equitybedrijen

de verantwoordelijkheid van de hudegroep weegt zwaarder, dan die van de hude alleen, zolang de handelingen van 't individu anderen niet schaadt; een bedrijf of instelling is daarbij te beschouwen als meer dan 'n individu

het piramide-systeem van subsidies en toelagen moet meer gereguleerd worden, meer ten bate voor degene waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is, en minder op het einde van het systeemproces waarin bedrijven en instellingen dienen

de hude vindt btw unfair met name voor hen die minder te besteden hebben

inkomsten- en vermogensbelastingen terug naar de niveaus van vlak na de tweede wereldoorlog, met extra erfbelasting op korte termijn (binnen max. één generatie) heffen om alle vermogensverschillen te nivelleren, zowel particulier als zakelijk
 

bij duurzaamheid gaat het in tweede instantie om techniek en materialiseren, aldus, edoch veel meer om  tijd en generatieoverschrijdend denken

benoemingsvormen van (bestuurs- en anders leidinggevende) publieks- en nutsfuncties, ook die van burgemeester, is volledig openbaar en transparant

alle overwegingen, beslissingen, controlemechanismen, modellen en uitspraken binnen de quattuors politica zijn volledig transparant en openbaar

alle overwegingen, beslissingen, controlemechanismen, modellen en uitspraken omtrent economie en fiscaliteit van álle bedrijven, banken, ondernemingen, instellingen en personen en  hier omtrent zijn volledig transparant en openbaar

grenzen, conflicten en oorlog raken uit de mode

bij onoplosbare (zeer) langdurige conflicten, zoals bijv. tussen twee religies of twee of meerdere groepen, mag een hudedelegatie met geciviliseerde drang overgaan tot ontruiming van het conflictgebied, teneinde er een openluchtmuseum van te maken, waarbij de conflicterende groepen/personen entreekorting krijgen

het hudeaanse vocabulaire lieeert strateeg en diplomaat aan 'ontransparantie'; daarentegen hoeven strategie en diplomatie dat niet perse te zijn

de hudeproducent voegt geen extra suiker toe aan haar/zijn hudeproducten

humanisme
gaat niet over het individu
gaat niet over de zorg van de persoon
gaat niet over muziek
niet over genieten
humanisme gaat in allereerste instantie over de groep
zoals de groep functioneren mag
de groep functioneert namelijk niet als zijn collectief faalt;
het falende individu bepaald dat namelijk niet voor de groep

humanisme gaat over mechanisch, structurele gevoel- en denkpatronen

daarmee heft het humanisme zich tegelijkertijd op met de eeuwigheid van verval in ontwikkeling

eigendom en inkomsten van religieuze instellingen en personen moeten evenveel en net als alle ander private en openbare bedrijven, instellingen, worden belast op inkomsten en vermogen

(postcode)gebieden met 'n positievere uitwerking op allerlei zaken krijgen per inwoner, per m², per m³, per wooneenheid, per alles, permanent per saldo véél minder aandacht én financiële middelen om de negatievere gebieden te compenseren, cq te bekostigen, totdat de geluksindex overal gelijk ligt


geldroulatie en financiële (bancaire en (zolang ze nog bestaan)speculatieve/beurs-) producten moeten worden gebaseerd op eenvoudige rekenkunde, representatief begrijpelijk voor minimaal 90% v d bevolking, waardoor bankbedienden bijvoorbeeld ook weer hun dienende functie terug krijgen en de bank als nutsbedrijf een publieke  voorziening wordt en dus niet-beursgenoteerd kán zijn (zoals de situatie tussen 1945 en 1990; en nog beter zelfs)

zolang de zwitser zonder schaamte zichzelf in stand houdt, ondanks democratische referenda, functionerend in een systeem waarin onthullingen van witwaspraktijken bestraft, in plaats van beschermd worden, behoort die zwitser tot, is die zwitser onderdeel van, een totalitair dogmatisch regime (20150602)

meestal is, hoeft niet altijd, de reis van de hude het doel

absoluut redenerend beweegt de hude zich door de relatieve tastbaarheid

gunning is 'n negatief beladen woord

alle delfstoffen en recyclingsprocessen, winning en exploitatie zijn voor, van en door iedereen en moeten dus ook geïnterglobanationaliseerd

de hudeaanse economie streeft naar 'n neutraliserende marktwerking, om problemen, complicaties en conflicten richting inflatie, deflatie, stagnatie, stagflatie of welke vorm van versnelling of vertraging van waarde-veranderingen te minimaliseren

decentrale energieopwekking met plus(producerende)energiewooneenheden

eerder inbreiding dan uitbreiding van de verstedelijking, in tegenstelling tot de biodiverse omgeving

een mooi alternatief tegen economisch destructieve bedrijfsvoering, is de holding van breman installatiegroep in genemuide, met een onderliggend, hoeft niet perse familiair, juridisch/structureel/financieel kader voor generatie overschrijdende bedrijfsvoering

op z'n minst in het voortgezet onderwijs worden de geschiedenislessen voor 2/3 deel respectievelijk vervangen door (vergelijkende oost-west) filosofie (-geschiedenis) en door (met nadruk op moderne) kunst-, cultuur- en architectuurgeschiedenis, en 'gym'lessen voor 2/3 deel respectievelijk vervangen door yoga, meditatie, oosterse bewegingsleer en door (stijl)dansen

(vk1mrt2016)